Science

Քվարկներ: Ի՞նչ են դրանք: | Տիեզերք

Քվարկներ: Ի՞նչ են դրանք: | Տիեզերք

Քվարկները տեսանելի նյութի վերջնական կառուցվածքային բլոկներն են տիեզերք.

Եթե ​​մենք կարողանայինք մեծացնել a ատոմ ձեր մարմնում մենք կտեսնենք, որ այն բաղկացած է էլեկտրոններ հորդառատ շուրջ ուղեծրերում պրոտոնների և նեյտրոնների միջուկ։ Եվ եթե մենք կարողանայինք մեծացնել այդ պրոտոններից կամ նեյտրոններից որևէ մեկը, ապա մենք կհայտնաբերեինք, որ նրանք իրենք կազմված են մի եռյակ մասնիկներից, որոնք այնքան փոքր են, որ դրանք գրեթե բոլորովին չափ չունեն և մի փոքր ավելին են, քան կետերը: Այս կետանման մասնիկները քվարկներն են:#Քվարկներ #Ինչ #են #դրանք #Տիեզերք

Related Articles

Back to top button